Ś w i ą t y n i a   S t a r o o b r z ę d o w c ó w

W o d z i ł k i   k / S u w a ł k

Wieś założona w 1778 roku, zamieszkana przez staroobrzędowców - emigrantów z Rosji. Do dziś zachowali swoją odrębność etniczną. Przynieśli na Suwalszczyznę zwyczaj kąpania się w "baniach" - małych drewnianych łaźniach przypominających fińską saunę.

Obecnie w Wodziłkach można obejrzeć świątynię staroobrzędowców - molennę, pochodzącą z 1921 roku, znajdujące się obok niej zabudowania gospodarcze oraz drewnianą banię, w której można zakosztować kąpieli.