K o ś c i ó ł   Ś w .  A l e k s a n d r a   -   S u w a ł k i

Kościół parafialny z 1825 roku projektu Christiana Piotra Aignera, przebudowany w roku 1845 przez Henryka Marconiego w stylu neorenesansowym.