Z a m e k   K r z y ż a c k i   -   N i d z i c a

Zamek w Nidzicy zbudowany został na wzgórzu w końcu XIV wieku. Stanowił ważny punkt strategiczny w obronnym systemie krzyżackim. Kilkukrotnie przebudowywany w XVIII i XIX wieku. Zniszczony w czasie II wojny światowej, odbudowany w latach 1960-65. Imponująca budowla z czerwonej cegły w wieżami, basztami obronnymi i wewnętrznym obszernym dziedzińcem poprzedzony przedzamczem z murami i bramą wjazdową.