M a z u r s k i e   B u d o w n i c t w o   -   K l o n

Wieś Klon położona na pograniczu mazursko-kurpiowskim ma układ ulicówki, czyli zabudowy wzdłuż jednej ulicy. Jest to obecnie największy na Mazurach kompleks architektury drewnianej.

We wsi przetrwała XIX-wieczna zabudowa: drewniane mazurskie chaty przykryte niskimi czterospadowymi dachami oraz skromne zabudowania gospodarcze, stodoły i obory.

W latach siedemdziesiątych zabudowa Klonu została wpisana do rejestru zabytków województwa olsztyńskiego.