Z a b y t k o w y   K o ś c i ó ł   w   C z e r n i k a c h

Cenny gotycki kościół z końca XV wieku we wsi Czerniki. Kościół przebudowywany w latach 1749-1750 i 1771-1772. W roku 1886 dobudowano wieżę.

Budowlę zdobią ostrołukowe blendy i schodkowe szczyty. Wewnątrz znajduje się gotycki polichromowany krucyfiks z końca XV wieku, którego pochodzenie nie jest znane.