Z a m e k   K r z y ż a c k i   -   B e z ł a w k i

W Bezławkach pod koniec XIV wieku, na stromym wzgórzu, Krzyżacy wznieśli murowaną, obronną strażnicę podległą prokuratorii w pobliskim Kętrzynie. Był to jednoskrzydłowy zamek, otoczony kamiennym murem z czterema basztami otwartymi do dziedzińca oraz wieżą bramną. W latach 1402 - 1408 zamek ten krzyżacy przeznaczyli na rezydencję dla księcia Bolesława Świdrygiełły (najmłodszego brata króla Władysława Jagiełły), który miał być koronowany na króla Litwy.

W roku 1513 zamek w Bezławkach adaptowany został na kościół. Od 1525 roku kościół ten służył wspólnocie ewangelicko - augsburskiej do końca lat 70-tych XX wieku, aż do zupełnego zaniku wiernych tego wyznania. Zniszczony kościół, wskutek opuszczenia, przekazany został katolikom i obecnie jest kościołem filialnym parafii katolickiej w Wilkowie.

W kościele tym 15 lipca 1999 roku z okazji 900 rocznicy wyzwolenia Jerozolimy i 589 lecia bitwy pod Grunwaldem spotkali się przedstawiciele polskiego zakonu rycerskiego.